PROTIPOŽIARNE Označenie EI60

Označenie EI60
Označenie EI60

Označenie EI60

Označenie EI60 podobne ako označenie EI30 označuje typ protipožiarnych dverí, okien, prípadne skiel. Pri protipožiarnych produktoch je vždy uvádzaná protipožiarna kategória, ktorá je označená požiarnou odolnosťou meranou v minútach.

Informácie o protipožiarnej kategórii, do ktorej vybraný typ dverí spadá nájdete v technickej dokumentácii dverí alebo okien.

Požiarne uzávery

Výplne otvorov, ktorých primárnou funkciou je zabrániť šíreniu požiaru, nazývame požiarne uzávery. Problematika požiarnych uzáverov je zakotvená v platnej legislatíve a podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. pod toto označenie spadajú požiarne dvere, požiarne okná, požiarne poklopy, požiarne klapky a tiež požiarne uzávery otvorov dopravníkových systémov. Jednotlivé uzávery sa delia do týchto kategórií podľa vyhotovenia a účelu použitia.

Požiarne uzávery sa podľa vyhlášky členia označením na typ EI, EW a S, a to v závislosti od schopnosti odolávať šíreniu tepla alebo prieniku dymu cez uzáver.

Typ označený ako EI bráni šíreniu tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Pri každom type uzáveru je rozhodujúca iná vlastnosť. Pri požiarnom uzávere typu EI je rozhodujúci vzrast teploty na strane odvrátenej od ohňa. Zato pri požiarnom uzávere typu EW je rozhodujúca veľkosť hustoty tepelného toku zo strany odvrátenej od ohňa. A nakoniec pri požiarnom uzávere typu S je rozhodujúce množstvo vzduchu prechádzajúce škárami.

Časť označenia EI60 teda hovorí o schopnosti brániť šíreniu požiaru.

Čo znamená 60?

Tak isto ako pri označení EI30, číslo 60 označuje dobu, počas ktorej by ste mali byť za dverami s charakteristikou EI60 v bezpečí pred požiarom, a teda dobu 60 minút.

 

Rôzne stavebné materiály sú schopné odolávať požiaru po rôznu dobu. Pokiaľ má požiarny uzáver označenie s dlhším časovým úsekom ochrany pred požiarom, znamená to, že bol rozhodne použitý iný typ stavebného materiálu ako pri EI36 alebo EI30. Takisto je veľký predpoklad, že použitý stavebný materiál bude mať aj vyššiu kvalitu a celkovú odolnosť.

 

 

 

Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

OZNAČENIE EI30

PROTIPOŽIARNE OZNAČENIE EI30

Už ste niekedy videli pri špecifikácií vlastností dverí alebo okien označenie EI30, ale vôbec netušíte čo to znamená? Na začiatok vám prezradíme, že toto označenie nájdete iba pri dverách a sklách, ktoré disponujú protipožiarnou vlastnosťou.

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Úlohou protipožiarnych dverí je ochrániť váš domov, firmu, majetok, zdravie a najmä ľudský život počas požiaru čo najdlhšiu možnú dobu. Aký dlhý časový interval vás dokážu dvere ochrániť závisí od kvality a typu integrovaných izolačných vlastností, a teda od stupňa požiarnej odolnosti samotných dverí.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu